Wettelijke Waarschuwing

1. ALGEMENE INFORMATIE.

EUROPASTRY S.A. (hierna “EUROPASTRY”) is een bedrijf dat zich toelegt op de productie en verkoop van bakkerijproducten, banketbakkerswaren en gebak. EUROPASTRY S.A. met CIF A-58695032, is een bedrijf gevestigd voor de doeleinden van deze informatie in Sant Cugat del Vallés, Pza Xavier Cugat 2, Gebouw C, Verdieping 4 in Parc Sant Cugat Nord, geregistreerd in het handelsregister van Barcelona, ​​​​tome 24.789, Blad B -76.007, 15e inschrijving en is momenteel verantwoordelijk voor de exploitatie, het beheer en de exploitatie van de websites www.europastry.com en zijn merken EUROPASTRY, FRIPAN, FRIDA, YAYA MARÍA, FRIART, KOAMA, KENTES , LYKKE, SAINT HONORÉ, SOPHIE, LOVEN, PANBURGER, GRAN RESERVA, SAUDADE, O FORNO GALEGO, PAN CRISTALLINO (KRISTALBROOD), EUROCLASSIC, KNOPEN en STIPPEN.

E-mail: contact@europastry.com

2.- GEBRUIKSVOORWAARDEN.

Dit portaal is een informatiekanaal over het bedrijf en zijn producten. De gebruiker van dit portaal is, door het te openen en te bladeren, verplicht het te allen tijde te gebruiken in overeenstemming met de huidige wetgeving en de voorwaarden die zijn vastgelegd in deze juridische kennisgeving, de goede zeden en algemeen aanvaarde goede gewoonten en openbare orde. De gebruiker is aansprakelijk jegens EUROPASTRY en/of derden voor alle schade die mocht ontstaan ​​als gevolg van het niet nakomen van genoemde verplichting. De toegang tot en navigatie door dit portaal impliceert het accepteren en kennen van de wettelijke waarschuwingen die hier worden verzameld. Alleen toegang houdt niet in dat er een relatie tot stand wordt gebracht tussen EUROPASTRY en de gebruiker. De gebruiker van deze website dient zich in ieder geval te onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van enig beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat erop is geïnstalleerd. EUROPASTRY is niet verantwoordelijk voor schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van dit portaal, met inbegrip van schade aan computersystemen, het binnenbrengen van virussen en schade veroorzaakt door enige beslissing die is genomen op basis van de daarin opgenomen informatie. EUROPASTRY raadt aan om indien nodig een schriftelijke bevestiging van de informatie te vragen. Links naar andere portals of websites die niet door EUROPASTRY worden beheerd en die deze portal mogelijk bevat, worden uitsluitend aangeboden als informatieve referenties, zonder enige vorm van beoordeling van de inhoud, eigenaren, diensten of producten die door hen worden aangeboden. EUROPASTRY oefent geen enkele controle uit over genoemde portalen of websites, en is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud ervan. In elk geval is EUROPASTRY vrijgesteld van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de diensten die door genoemde derden worden geleverd tegen elke claim van welke aard dan ook die met betrekking tot hen kan worden ingediend.

3.- INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM.

Alle inhoud die in dit portaal aanwezig is, met begrip hiervan, bij wijze van voorbeeld en zonder beperking, de teksten, afbeeldingen, foto’s, geluiden, video’s, illustraties, bestanden, logo’s, broncodes, kleurencombinaties of andere elementen, evenals als hun structuur en ontwerp, zijn de selectie en vorm van presentatie van de materialen die erin zijn opgenomen en de computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik onderworpen aan de industriële en intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan EUROPASTRY of aan derden, om welke reden De gehele of gedeeltelijke reproductie van dit portaal zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EUROPASTRY is uitdrukkelijk verboden en mag in geen geval worden gebruikt voor commerciële doeleinden of exploitatie, distributie, reproductie, openbare communicatie, gebruik van reverse engineering-technieken, of deze wijzigen, ze wijzigen of decompileren zonder de overeenkomstige voorafgaande toestemming van de eigenaar en door schrijven tenzij wettelijk toegestaan. Elk gebruik van dit portaal of de inhoud ervan in strijd met de huidige regelgeving kan worden vervolgd. Alle publicaties, handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website voorkomen, zijn eigendom van EUROPASTRY of derden, zonder dat het duidelijk is dat het gebruik van of de toegang tot de website aan de gebruiker enig recht daarop toekent, noch over een van de inhoud die op de portal wordt weergegeven.

4.- BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS.

In overeenstemming met de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679 Algemene gegevensbescherming en organieke wet 3/2018 inzake de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten), informeren wij u dat communicatie met EUROPASTRY, SA via uw e-mailadres, ofwel via de formulieren op deze portal of de links naar uw e-mail, houdt in dat uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden worden verwerkt, afhankelijk van uw verzoek. EUROPASTRY, S.A. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. zoom

We hebben een gemachtigde voor gegevensbescherming aangesteld die kan worden gecontacteerd op het adres delegateprotecciondatos@europastry.com. Voor deze behandelingen vertrouwen we op uw toestemming of op de noodzaak om de commerciële relatie die u met ons bedrijf verenigt, uit te voeren.

Om toegang te krijgen tot de online winkel, moet de gebruiker zich registreren via het bijbehorende formulier waarin de nodige gegevens worden gevraagd om de bestelling te kunnen beheren. De verzonden gegevens worden volledig vertrouwelijk en uitsluitend voor het verwerken van bestellingen behandeld. Alle andere gegevens die via andere webformulieren (Contact) worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt om vragen of twijfels op te lossen, of om toekomstige personeelsselectieprocessen uit te voeren in het geval van het verzenden van cv’s.

Evenzo vraagt ​​EUROPASTRY uw toestemming voor het verzenden van mededelingen van commerciële aard over haar aanbiedingen, nieuws en producten.

U kunt uw recht op toegang, rectificatie, annulering, verzet, beperking en overdraagbaarheid uitoefenen door te schrijven naar de maatschappelijke zetel van het bedrijf of via ons e-mailadres, een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen en duidelijk aan te geven welk recht u wenst uit te oefenen.

U kunt uw toestemming ook op elk moment intrekken.

Het invullen van persoonlijke gegevens in sommige velden kan verplicht zijn omdat de aankoop anders niet kan worden gedaan. De gebruiker die zijn persoonlijke gegevens verstrekt, is als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de opgenomen gegevens, en EUROPASTRY, S.A. is vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid in dit verband.

Alleen de persoonlijke gegevens die de gebruiker vrijwillig heeft verstrekt bij het registreren, worden opgeslagen.

U hebt het recht om een ​​claim in te dienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming.

Voor meer gedetailleerde informatie over de verwerking van uw gegevens, zie ons “privacybeleid” op

Privacybeleid

5.- COMMERCILE COMMUNICATIE.

EUROPASTRY is in strijd met “SPAM” en zal daarom, in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, geen ongewenste commerciële berichten sturen naar gebruikers die uw gegevens kunnen verstrekken aan en waarmee er geen eerdere commerciële relatie is geweest, tenzij de gebruiker hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. EUROPASTRY erkent het grote belang dat de privacy van de persoonlijke informatie die door haar gebruikers wordt verstrekt voor haar klanten, op een zodanige manier dat als een gebruiker enige commerciële communicatie per e-mail ontvangt zonder te zijn verzocht, contact met ons op de volgende adressen, om te voorkomen dat deze situatie zich opnieuw voordoet: contact@europastry.com